Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) fyzickej osoby Attila Kováč - AASTUDIO, so sídlom: Pod Urbanom 36, 934 01 Levice, zapísaná v Živnostenskom registri č.: 420-30563 zo dňa 02.05.2017, Okresný úrad  Levice odbor Živnostenského podnikania Ul. Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice.

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je fyzická osoba Attila Kováč - AASTUDIO, so sídlom: Pod Urbanom 36, 934 01 Levice, zapísaná v Živnostenskom registri č.: 420-30563 zo dňa 02.05.2017, odbor Živnostenského podnikania, Okresný úrad  Levice, Ul. Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice, IČO: 50885081, DIČ: 1072348200, kontaktný e-mail: kontakt@AASECURITYCAM.sk, kontaktné telefónne číslo: +421908038771, (ďalej len „Predávajúci“ alebo „AASECURITYCAM“) a na strane druhej je kupujúci. (ďalej len „Kupujúci“).

1.2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností AASECURITYCAM a Kupujúcim. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi AASECURITYCAM a Kupujúcim.

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Kupujúcim, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi AASECURITYCAM a Kupujúcim v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi AASECURITYCAM a Kupujúcim. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru AASECURITYCAM ako dodávateľom tretím osobám.

1.4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi AASECURITYCAM a Kupujúcim, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5. Súhlasom za objednanú Službu alebo Tovar kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a reklamačným poriadkom Predajcu.

Pri objednávaní cez internet kupujúci uvedie nasledujúce údaje.

 1. Ak kupujúci nakupuje ako súkromná osoba, uvedie meno, priezvisko a adresu. Súčasne uvedie telefónne číslo a e-mail. Ak kupujúci nakupuje ako podnikateľ, uvedie tiež obchodné meno, IČO, DIČ a sídlo, prípadne miesto podnikania. V prípade, že kupujúci uvedie svoje IČO, predpokladá sa, že nakupuje ako podnikateľ.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po odoslaní objednávky bude objednávka kupujúceho spracovaná predávajúcim a na e-mail kupujúceho bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.AASECURITYCAM.sk , v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku AASECURITYCAM.sk.
 3. Potvrdenie o objednávke predávajúci bezodkladne po jej doručení zašle na email, ktorý je uvedený v registrácii. O stave objednávky je kupujúci informovaný prostredníctvom emailu. V prípade, že sa objednávku nepodarí urobiť, je možné zaslať ju prostredníctvom emailu na adresu  (nezabudnite pripísať všetky detaily týkajúce sa objednávaného tovaru, Vašu dodaciu adresu a kontakt na mobilný telefón).

4.1. Dodanie tovaru doručujeme z externého skladu zvyčajne do 48 hodín v pracovných dňoch. Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje počas pracovných dní od 8:00 - 17:00, pričom o konkrétnom čase dodania bude kupujúceho v každom jednotlivom prípade informovať kuriér.

4.2. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, udeľuje kupujúci predávajúcemu právo odovzdať tomuto prepravcovi nutné minimum osobných údajov kupujúceho pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón).

4.3. Kúpna zmluva je uzatvorená oboma zmluvnými stranami v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim, pričom predávajúci doručí spolu s tovarom kupujúcemu okrem daňového dokladu – faktúry aj potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy v písomnom vyhotovení.

4.4. Kupujúci, ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, je oprávnený použiť na to formulár určený na odstúpenie od zmluvy, ktorý je v prílohe č. 1 týchto podmienok. Zakúpený tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ibaže predávajúci výslovne navrhne, že si tovar príde prevziať. Kupujúci pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane všetkej dokumentácie, príslušenstva, obalu apod. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
 3. c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 4. d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 7. g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 8. h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 9. i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 10. j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 11. Cena je vždy potvrdená priamo v potvrdení o prijatí objednávky, ktorá je doručená na e-mail kupujúceho v PDF formáte. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 12. Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste bydliska kupujúceho.
 13. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 14. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku predávajúci považuje za zrušenú. Pri zrušení objednávky kupujúci uvedie meno, priezvisko, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 2. V prípade nedodania tovaru z dôvodu ukončenia jeho výroby a iných dôvodov predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o možnostiach dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.
 3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej na stránke www.AASECURITYCAM.sk alebo týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ak, kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@AASECURITYCAM.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.AASECURITYCAM.sk Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.10.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O KUPUJÚCICH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

18.1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov. Predajcom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predajcu, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, newsletter). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

18.2. Predajca je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 18.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 18.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predajcovi.

18.3. Predajca sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby (tovaru) a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Predajca povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné službu (tovar) poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Predajca získal od Kupujúceho súhlas.

18.4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

18.5. Predajca sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

18.6. Predajca vystupuje vo vzťahu k zákazníkom v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Predajcom a Kupujúcim riadi nasledovným:

18.6.1 Predajca nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Kupujúceho. V prípade písomného súhlasu Kupujúceho je Predajca tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Kupujúcemu nesie Predajca, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

18.6.2 Predajca sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb a Predaja

18.6.3 Predajca spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Kupujúcim.

18.6.4 Predajca spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Kupujúci.

18.6.5. Dotknutými osobami sú zákazníci Kupujúci.

18.6.7 Predajca je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

18.6.8 Predajca je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Kupujúceho, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Predajca je pri takom prenose povinný oznámiť Kupujúcemu túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

18.6.9 Predajca je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

18.6.10 Predajca vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Kupujúcich najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

18.6.11 Predajca je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.

18.6.12 Predajca a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Kupujúcich. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Predajca zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

18.6.13 Predajca je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Kupujúcich len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

18.6.14 Predajca sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Kupujúcich reagovať na žiadosti zákazníkov Kupujúcich pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Kupujúcim o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Predajcovi v súvislosti s povinnosťami Kupujúcich podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

18.7 Predajca sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Kupujúcim súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:

a.) zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;

b.) oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;

c.) v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;

d.) konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Kupujúci neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

18.8 Predajca sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Kupujúcemu súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Kupujúcich alebo audítora, ktorého poveril Kupujúci.

18.9 Predajca je povinný bezodkladne oznámiť Kupujúcemu, ak podľa názoru Predajca akýkoľvek pokyn udelený Kupujúcim porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

18.10 Predajca sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Kupujúceho vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Kupujúcemu a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

18.11 Predajca v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

18.11.1 Identifikačné údaje Predajcu: Attila Kováč - AASTUDIO, Pod Urbanom 36, 934 01 Levice, IČO 50 885 081, Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri č.: 420-30563 zo dňa 02.05.2017, odbor živnostenského podnikania, Okresný úrad Levice. Predajcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese:  kontakt@AASECURITYCAM.sk alebo telefonicky na čísle: +421907717048;

18.11.2 Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 18.1. tohto článku;

18.11.3 Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku;

18.11.4 V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Predajcom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Predajca o tejto skutočnosti Kupujúcemu informáciu.

18.11.5 Predajca uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.

18.11.6 Kupujúci má právo požadovať od Predajcu prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

18.11.7 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

18.11.8 Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Kupujúcim je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.

18.12 Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúci:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

18.12.1 Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predajcu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 18.8.

18.12.2 Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

18.12.3 Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a.) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b.) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c.) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

d.) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e.) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f.) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

18.12.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a.) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predajcovi overiť správnosť osobných údajov,

b.) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c.) Predajca už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d.) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predajcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predajca povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

18.12.5 Na základe čl. 19 GDPR je Predajca v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predajca oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

18.12.6 Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predajcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

18.12.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predajcu alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predajca nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

18.12.8 Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

18.12.9 Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Predajca bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

18.13 Poskytnutie informácií dotknutej osobe

18.13.1 Predajca je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predajca poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predajca je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

18.13.2 Predajca je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predajca v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predajca je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

18.13.3 Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predajca bezodplatne.

18.13.4 Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predajca môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

18.14 Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predajca informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

19 VOĽBA PRÁVA, RIEŠENIE SPOROV

19.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

19.2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Predajcom a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

19.3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Predajcom a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

19.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho – spotrebiteľa na využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s článkom 12, odsekmi 12.3 až 12.6 týchto VOP.

20 KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

20.1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

20.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

20.3. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa Kupujúceho musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Kupujúcim.

20.4. Kupujúci je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Predajca nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Predajca vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administračnom rozhraní Služby do stavu "ZAPLATENÉ", Kupujúci musí informovať Predajcu o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).

21 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

21.1. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predajcu sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.

21.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Predajcu

21.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

21.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

21.5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Kupujúci a Predajca uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú úplným znením. Toto úplné znenie Všeobecných podmienok nadobúda účinnosť 01. októbra 2019.